yiddish

1希伯来语“sabra”意为“土生土长的以色列人”,是犹太人的民族语言,是世界上最古老的语言之一。它属于中东闪含语系闪语族的一个分支,没有元音字母,只有22个辅音字母,其文字从右往左书写。许多文学作品和文献是用这种语言创造出来的,今日则... 如所周知,希伯来语死去二千年后重又复活。在古犹太语复活的过程中,埃利阿札尔-本-耶胡达功不可没。“本-耶胡达” 的意思是犹太之子。他于 1880 年从俄国来以色列。对于回归故土的犹太人来说,究竟使用那种语言当时争论不休。那时几乎无...
希伯来语是世界上最古老的语言之一,其历史至少可以上溯至公元前1100年左右。几乎全部《圣经旧约全书》都用这种语言书写。据《旧约全书》第一卷《创世记》载,它是由一个小的游牧部族带到迦南地区(今巴勒斯坦一带)去的。在漫长的历史进程中,...
2亚拉姆语是闪族人使用的语言,遍布古代近东。它是亚述人、迦勒底人、希伯莱人和叙利亚人所使用的语言。亚兰和以色列都有一个共同的祖先,亚兰血统的希伯莱族长与亚兰的部族保持着婚姻关系。希伯莱族长保留他们的亚拉姆语名字,还说亚拉姆语
2亚兰语(又称亚拉姆语、阿拉米语或阿剌美语),是旧约圣经后期书写时(参看:以斯拉记及但以理书)所用的语言,及被认为是耶稣基督时代的犹太人的日常用语。它属于闪米特语系,与希伯来语和阿拉伯语相近。现在还有不少叙利亚人讲这种语言。
拉姆语是闪族人使用的语言,遍布古代近东。它是亚述人、迦勒底人、希伯莱人和叙利亚人所使用的语言。亚兰和以色列都有一个共同的祖先,亚兰血统的希伯莱族长与亚兰的部族保持着婚姻关系。希伯莱族长保留他们的亚拉姆语名字,还说亚拉姆语
3在"意第绪(语)"称呼于早年(13至14世纪)的发展阶段,它也是被当作"德国犹太人"的意思;在早先时期有时候"意第绪",亦如它以后所表示的意思,也被视为一种语言的表示法"意第绪语"来看待.是以色列共12分支之一,流落在德国。意第绪语是犹太人用自己的母语希伯来语字母包装的德语.犹太人这么包装了许多语言,
一方面,有些人认为意第绪语与德语无关—相反它是一种 闪米特语、斯拉夫语或罗曼语,甚至是一种巴斯克的衍生物;例如,语言学家Paul Wexler是唯一提出这种观点的人:即意第绪语最初是一种斯拉夫语但其词汇被德语单词所替换。这类观点, ...希伯来语是犹太人的民族语言...
亚兰语(又称亚拉姆语、阿拉米语或阿剌美语),是旧约圣经后期书写时(参看:以斯拉记及但以理书)所用的语言,及被认为是耶稣基督时代的犹太人的日常用语。它属于闪米特语系,与希伯来语和阿拉伯语相近。现在还有不少叙利亚人讲这种语言。
属于日耳曼语族。全球大约有三百万人在使用,大部分的使用者还是犹太人。而且其中主要是阿肯纳西犹太人在操用此语。

百度百科上有...你去看看吧...我就复制这么多了 哈哈哈ܩܐ ܪܘܡܪܡܐ ܕܫܡܐ ܪܡܐ
ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪ ܟܠܚ ܒܫܠܡܐ
ܗܝ ܕܗܘܐ ܠܗ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ
ܩܐ ܐܝܩܪܐ ܕܐܒܗܬܢ
ܐܢܝ ܕܦܪܣܠܗܘܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ
ܐܢܝ ܕܡܗܘܪܝܐ ܠܗܘܢ ܐܗ ܒܪܢܫܘܬܐ
ܕܥܡܪܐ ܗܘܐ ܒܫܠܡܐ ܗܠ ܐܒܕܘܬܐ
ܕܚܝܘܗ ܥܒܪܝ ܗܘܘ ܒܪܘܚܢܝܘܬܐ
ܕܝܪܡܐ ܗܘܐ ܒܡܪܝܐ ܓܘ ܥܠܝܘܬܐ
直播8直播吧 epson es 10000g garden drive sonnet106赏析 518路公交车 史密斯jsq26-h参数 lp粉底soft ivory in win ms 04 radio怎么用 国外垄断 澳洲蓝山公园 jinanfangtianxia about me article linux get ip 流浪狗咬伤 pbs 删除任务 poj dp专题 utouch软件 ps圆形笔刷下载 素材边框psd可爱 heard to moan series to str 索尼 9300f 刀剪剑博物馆 070514_839 磁力 男头像背影 动感照片 湿度超过100 js base64 url safe in to a skylark赏析

Copyright 联合网 Some Rights Reserved

如反馈或投诉等情况联系:une35498#163.com